پارسی
English
العربی
پی آر پی
پی آر پی
گالری تصاویر عمل های زیبایی
پی آر پی
پی آر پی
پی آر پی
پی آر پی
پی آر پی
پی آر پی
پلاکت درمانی ( سلول درمانی ) یا پی آر پی  روش نوینی می باشد که بر اساس استفاده از فاکتورهای رشد پلاکتهای خون، فیبروبلاستها و سایر سلولهای بنیادی تحریک و باعث
کلاژن سازی می شود. کلاژن نقش بسیار مهمی در حفظ طراوت و جوانی پوست دارد و با سنتز کلاژن جدید، پوست جوانی و زیبایی خود را به تدریج به دست خواهد آورد