پارسی
English
العربی
بالا کشیدن ابروها
بالا کشیدن ابروها
گالری تصاویر عمل های زیبایی
بالا کشیدن ابرو
بالا کشیدن ابرو
بالا کشیدن ابرو
بالا کشیدن ابرو
عمل بالا کشیدن ظاهر ابرو ، به منظور اصلاح افتادگی ابرو و ایجاد ظاهری جوان تر در فرد بیمار می شود . در عمل بالا کشیدن ابروخط های برش جراحی در پشت خط رویش مو انجام می شود . عملبالا کشیدن ابرو ها را می توان با استفاده از آندوسکوپ انجام داد